Jumat, 02 Desember 2011

SAHABAT-SAHABAT RASULULLAH SAW


SAHABAT-SAHABAT RASULULLAH SAW

SAHABAT adalah tokoh-tokoh islam yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan turut serta berjuang menegakkan ajaran Allah SWT bersama beliau. Sahabat Rasulullah digolongkan dalam dua kelompok:

1.      Kaum Muhajirin yang berasal dari mekah dan berhijrah ke Madinah.
2.      Kaum Anshor, Orang-orang Islam penduduk asli madinah yang menyambut baik kehadiran para Muhajirin.

Jumlah Sahabat Rasulullah SAW yang setia dan berjasa bagi tegaknya Islam sangat banyak sepuluh orang diantara mereka yang cukup menonjol sebagai berikut:

1.      Abdullah bin Mas’ud
2.      Abu Khurairah
3.      Bilal bin Rabah
4.      Hamzah bin Abdul Muthalib
5.      Khalid Ibnul Walid
6.      Khubaid bin ‘Adi
7.      Mu’adz bin jabal
8.      Mush’ab bin Umair
9.      Ammar bin Yasir
10.  Zaid bin Tsabit